استودیو آپ – رنگ در معماری

دسته: رنگ در معماری

صفات رنگ ، خلوص فام در رنگ – اشباع رنگ

⭕️ صفات رنگ ، خلوص فام در رنگ – اشباع رنگ   🔴 سومین صفت رنگ - شدت یا خلوص رنگ (اشباع یا پرمایگی) - Saturation   🔴 خلوص رنگي، درجه‌اي از اشباع است كه يك رنگ را در خالص‌ترين حالت خود نشان مي‌دهد. به عنوان مثال يك آبي خالص كه با هيچ رنگ ديگري مخلوط نشده باشد، در آبي‌ترين…

صفات رنگ – درخشندگی

⭕️صفات رنگ   🔴 درخشندگی   🔴 درخشندگی دومین صفت رنگ است - منظور از درخشندگي ( value) ، درجه‌اي از روشني يك رنگ است كه آن را از درجه‌ ی ديگري از روشني يا تيرگي همان رنگ متمايز مي‌كند. به عبارت ديگر درجات مختلف روشني يك رنگ را ميزان درخشندگي آن مي‌گويند. )این واژه در میان هنرمندان با والُر…

صفات رنگ – فام رنگ

⭕️صفات رنگ   🔴 فام رنگ   هر رنگ دارای ۳ صفت تغییر پذیر است: فام ( Hue) ، درخشندگی و روشنی ( Value )،پرمایگی(Saturation)   🔴 فام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله رنگی ( از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مریی مشخص می کند.   قرمز،…