تکنیک های مدل سازی با Edit poly

تکنیک های مدل سازی با Edit poly
به این مطلب امتیاز بدهید

تکنیک های مدل سازی با Edit poly

مدل سازی polyدر نرم افزار ۳dsmax مهمترین و کارا ترین تکنیک های مدل سازی است.در این تکنیک با مدل کردن نمونه زیر یاد خواهید گرفت چطور باید پولی ها را از هم جدا کرد و به صورت دسته جمعی کنترل کرد

 

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره