رنگ های مکمل

رنگ های مکمل
به این مطلب امتیاز بدهید

⭕️رﻧﮓ های مکمل :

 

🔴رنگ‌های مکمل جفت رنگ‌هایی هستند که در چرخهٔ رنگ روبروی هم قرار گرفته و متضاد هم هستند. طبق فرضیه رنگ‌ها، دو رنگ زمانی مکمل یکدیگر شناخته می‌شوند که از ترکیب آنها، رنگی خنثی (مانند خاکستری، سیاه، سفید) پدید آید.

رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﻜﻤﻞ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻃﻠﺐ ﻣـﻰ ﻛﻨﻨـﺪ و در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮک ﻣﻰ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ .ﻫﺮﮔـﺎه دو رﻧـﮓ ﻣﻜﻤـﻞ ﺑـﺎﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺤـﺮک آن از ﺑـﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ و رﻧﮕـﻰ ﺧﻨﺜـﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

🔴اﻣﺎ دو رﻧﮓ ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﺸﺎﻧﻰ و ﺟﻠﻮه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻧـﮓ ﻫـﺎى ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰشود، ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻫﻰ از رنگ ﻫـﺎى ﺳﺒﺰ ﻗﺮار دارد .ﺗﻀﺎد رﻧﮓ های مکمل از ساده ترین تضادهاست.

 

ﻣـﻰ ﺗـﻮان ﻫﻤﻪ ی رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎى ﻣﻜﻤﻞ را دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ نسبتﻫﺎى ﻧﺎﻣﺴﺎوى و ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮد و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮى رﻧﮕﻰ بدست آورد.

 

🔴(مکمل رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ= رﻧﮓ ﺳﺒﺰ), (ﻣﻜﻤﻞ رﻧﮓ زرد = رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ) ,  (ﻣﻜﻤﻞ رﻧﮓ آبی = نارنجی)

 

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *