در حال حاضر موتور رندر کرونا نسخه ۱.۶ را منتشر کرده است .

این لایسنس محدودیت یک ساله دارد
در سه حالت ۳-۵-۱۰ NODE فروخته میشود

قیمت ها :

۳Node : 330$
۵ Node : 400$
۱۰ Node: 605 $

بدون محدودیت زمانی
این لایسنس تنها در حال ۳NODE ارائه میشود

قیمت :

۵۵۰$

این لایسنس را تنها دانشجویان میتوانند استفاده کنند

برای دریافت این لایسنس باید مدارک زیر را به ایمیل miodek@corona-renderer.com ارسال گردد و بعد از بازبینی که حدود یک هفته زمان نیاز دارد ایمیل تایید یا عدم تایید مدارک برای شما ارسال خواهد شد ، در صورت تایید به همراه ایمیل یک شماره پرداخت credit/debit card یا PayPal به شما داده میشود.

موضوع ایمیل باید ” EDU Request ” باشد
اسکن با کیفیت از کارت دانشجویی
اسم فامیل خودتان
اسم دانشگاه
در کارت دانشجویی شما باید تاریخ انقضا کارت مشخص باشد
مهر و یا هلوگرام دانشگاه باید به روی کارت دانشجویی دیده شود