استودیو آپپارامتریک * استودیو آپ

برچسب: پارامتریک

هندسه فرم پارامتریک

هندسه فرم پارامتریک این فیلم یک آموزش رایگان است و به آموزش هندسه فرم پارامتریک در 3d max ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk   شد. وی سابقه همکاری…

آموزش مدل سازی نمای پارامتریک مقدماتی

آموزش مدل سازی نمای پارامتریک مقدماتی این فیلم یک آموزش مدل سازی نمای پارامتریک مقدماتی ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با زاها حدید و چندین دانشگاه…

آموزش مدل سازی صندلی در تری دی مکس

آموزش مدل سازی صندلی در تری دی مکس این فیلم یک آموزش مدل سازی صندلی در تری دی مکس ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با…

آموزش مدل سازی نمای پارامتریک

آموزش مدل سازی نمای پارامتریک این فیلم یک آموزش رایگان است و به آموزش مدل سازی نمای پارامتریک در تری دی مکس می پرداز و توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو  ارائه است که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کردو در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد.وی سابقه همکاری با زاها…

مدلسازی صندلی در تری دی مکس

مدلسازی صندلی در تری دی مکس این فیلم یک آموزش مدلسازی صندلی در تری دی مکس مقدماتی است ( مدلسازی اموزش پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با زاها…